§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca to Vitroform spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cichawie, Cichawa 152, 32-420 Gdów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183817, NIP: 6831551438, REGON: 35125617600000.

2. Kupujący to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary oferowane przez Sprzedawcę w celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. nie jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

3. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej również jako: „OWS”) mają zastosowanie do wszelkich transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, których przedmiotem będzie zarówno sprzedaż przedmiotów standardowych (znajdujących się w ciągłej sprzedaży) jak i niestandardowych (wykonywanych na indywidualne zamówienia Kupującego).

4. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część Ofert oraz umów zawieranych między Kupującym a Sprzedawcą. Ogólne Warunki Sprzedaży zostały udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy: www.vitroform.pl

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem OWS w całości.

 

§ 2. Warunki realizacji zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący przedstawi Sprzedawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytanie, które powinno zawierać dane Kupującego oraz obejmować zakres dostawy, w tym szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego wykonania (np. rysunki techniczne) lub identyfikacji (np. nazwy, numery katalogowe), szczegółowe dane dotyczące obróbki produktu, zamawiane ilości, dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia, np. dostawy Ex Works (dalej jako: „Zapytanie”).

2. Na podstawie Zapytania Sprzedawca sporządzi jego wycenę, która będzie obejmowała zakres zamówienia, cenę, formę pakowania i dostawy, formę płatności, dodatkowe warunki realizacji zamówienia oraz ewentualne dopłaty (np. szablony).

3. W przypadku, w którym Sprzedawca stwierdzi, że przesłane przez Kupującego w Zapytaniu dane są nieprecyzyjne lub niejasne, Zapytanie zawiera błędne informacje, dostarczone wzorce lub szablony okazały się wadliwe bądź zachodzą jakiekolwiek inne okoliczności uniemożliwiające dokonanie wyceny Zapytania, niezbędne jest podjęcie przez strony dodatkowych uzgodnień, które mogą wpłynąć na czas opracowania wyceny Zapytania.

4. W oparciu o przesłaną przez Sprzedawcę Kupującemu wycenę Zapytania ("Oferta") Kupujący składa zamówienie na warunkach wskazanych w Ofercie ("Zamówienie"). Złożenie Zamówienia przez Kupującego na warunkach wskazanych w Ofercie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Akceptacja Oferty jest równoznaczna ze złożeniem Zamówienia na warunkach określonych w Ofercie.

5. Złożenie Zamówienia przez Kupującego na zasadach określonych w ust. 4 powyżej wiąże Sprzedawcę, jeżeli Sprzedawca w terminie 7 dni nie odmówi przyjęcia Zamówienia. O odmowie przyjęcia Zamówienia Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail.

6. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie oznacza automatycznego przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia. W celu rozpoczęcia realizacji Zamówienia konieczne jest spełnienie następujących warunków:

a) wpłaty przez Kupującego i zaksięgowania zaliczki na konto Sprzedawcy wskazane w fakturze VAT, w terminie i wysokości w niej wskazanej, o ile obowiązek wpłaty zaliczki wynika z Oferty,

b) dostarczenia przez Kupującego rysunków wykonawczych lub szablonów oraz ich opracowania przez Dział Przygotowania Produkcji Sprzedawcy,

c) akceptacji projektu przez Kupującego, o ile akceptacja projektu przez Kupującego jest wymagana według Sprzedawcy,

d) akceptacji otrzymanej przez Kupującego Oferty poprzez powołanie się na numer ważnej Oferty Sprzedawcy.

7. Potwierdzenie zlecenia produkcji wraz z terminem jej realizacji przesyłane jest do Kupującego po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6 powyżej.

8. Termin realizacji zamówienia liczony jest po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6 powyżej. W przypadku, gdyby termin realizacji zamówienia wskazany w Ofercie, nie mógł zostać dotrzymany, nowy termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w potwierdzeniu zlecenia produkcji, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

9. Wyznaczenie nowego terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, może być podyktowane aktualnym stanem produkcji Sprzedawcy, działaniem siły wyższej, zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy). Kupujący nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych zastrzeżeń ani roszczeń.

10. W przypadku zajścia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności działania siły wyższej, zachowań Kupującego albo osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), produkcja towarów ich dostarczenie lub sprzedaż byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, fakt złożenia Zamówienia oraz potwierdzenia zlecenia produkcji nie wiąże Sprzedawcy. Kupujący zostanie niezwłocznie zawiadomiony o ww. okolicznościach.

11. Termin realizacji Zamówienia określony w potwierdzeniu zlecenia produkcji może ulec zmianie także wskutek zgłoszenia przez Kupującego zmian w przekazanym do realizacji Zamówieniu. Zmiany Zamówienia przekazanego do realizacji mogą dotyczyć w szczególności wymiarów produktu, jego obróbki, typu szkła, specjalnego znakowania, etykietowania, opakowania, sposobu dostawy. Takie zmiany wpływają na czas realizacji Zamówienia oraz mogą powodować dodatkowe koszty, czego Kupujący ma świadomość i wyraża na to zgodę oraz na pokrycie dodatkowych kosztów W przypadku zmian konieczne jest przesłanie przez Kupującego szczegółowych informacji o zmianach pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kupujący ponosi koszty związane z wprowadzeniem zmian w przekazanym do realizacji Zamówieniu.

12. Sprzedawca przewiduje możliwość określenia dla Kupującego kredytu kupieckiego. W przypadku, w którym łączne zobowiązania Kupującego względem Sprzedawcy przekroczyły kwotę przyznanego mu kredytu kupieckiego albo gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności, fakt złożenia Zamówienia oraz potwierdzenia zlecenia produkcji nie wiąże Sprzedawcy.

 

§ 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia

1. Produkty będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane w tolerancjach i jakości zgodnie z ogólnie stosowanymi w branży normami oraz normami zakładowymi Sprzedawcy. Normy Zakładowe Sprzedawcy i jego Warunki Techniczne obowiązują w przypadku braku norm branżowych, chyba że strony umówiły się inaczej.

2. Deklaracja właściwości użytkowych i certyfikat CE dla szkła hartowanego oraz szkła laminowanego bezpiecznego zostanie wystawiona przez Sprzedawcę wyłącznie dla produktów, które posiadają trwałe oznaczenia producenta.

3. Szkło budowlane hartowane jest znakowane wg norm (nazwa producenta oraz numer normy):

a) dla szyb bez w/w znaku nie wystawiana jest dokumentacja potwierdzająca hartowanie, szyby takie nie mogą zostać przyjęte do reklamacji.

4. Obróbka (hartu i laminacji) wykonywana i oceniana jest wg wymogów określonych w normach:

a) PN EN 12150 – dla szkła hartowanego,

b) PN EN 12600 – dla szkła bezpiecznego,

c) PN EN ISO 12453 1-6 dla szkła warstwowego.

5. W przypadku szyb barwionych, szyb z nadrukiem, szyb z kolorową folią, wskazane jest wcześniejsze zaakceptowanie próbki przez Kupującego. W przypadku tego rodzaju szyb, z uwagi na technologię wytwarzania surowców dających przedmiotowe barwy – utrzymanie jednakowego odcienia koloru dotyczy szyb wykonanych w jednej partii produkcyjnej. Kolor szyb giętych może różnić się od kolorów na szkle. W przypadku braku próbki i jej akceptacji przed rozpoczęciem produkcji, reklamacje dotyczące sposobu nałożenia koloru i odcienia barw nie będą uwzględniane.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór budowy szkła ze względu na obciążenia występujące w miejscu jego zastosowania.

7. Czas potrzebny na ustabilizowanie się szkła poddanemu hartowaniu lub laminacji (lub obu procesom na raz) wynosi minimum 48h. W związku z możliwym uszkodzeniem szkła, nie zaleca się instalacji wcześniej niż 72 godziny po obróbce szkła. W przypadku wcześniejszego montażu, Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za powstałe wady, usterki i uszkodzenia.

8. Wręb instalacyjny szyby giętej musi być minimum o 10 mm szerszy niż grubość szyby i wstępnie uformowanej uszczelki systemowej. Dla szkła giętego zespolonego, odległość od wewnętrznej krawędzi ramy instalacyjnej do krawędzi szkła w szybie standardowej wynosi:15 mm -2/+3, dla szyb specjalnych wg ustaleń z zachowaniem powyższej tolerancji.

9. Przy zastosowaniach zewnętrznych szyb warstwowych, rękojmia nie dotyczy zmian optycznych w pasie brzegowym laminatu o szerokości 50 mm.

10. W przypadku montażu szyb niezgodnego ze sztuką, w tym przy pomocy niecertyfikowanych, nieatestowanych elementów mocowań (nieposiadających instrukcji montażu z określoną siłą docisku) ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.

11. Szyby gięte wykonywane są wg norm zakładowych i tolerancji określonych przez Sprzedawcę i dostępnych na stornie internetowej Sprzedawcy lub na żądanie.

12. Sprzedawca posiada wymagane prawem certyfikaty.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkło powierzone.

 

§ 4. Realizacja odbioru szkła

1. Sprzedawca zobowiązuje się do załadunku bądź dostawy zamawianego towaru zgodnie z ustaleniami zawartymi w Ofercie lub umowie. Wyładunek każdorazowo jest po stronie Kupującego.

2. W przypadku gdy Kupujący dokonuje odbioru we własnym zakresie (EXW) odpowiedzialność Sprzedawcy kończy się z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego załadunku, po czym odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przechodzi na Kupującego.

3. W przypadku gdy Kupujący dokonuje odbioru, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przy użyciu pojazdu wymagającego ręcznego załadunku, załadunek i jego koszt leży po stronie Kupującego. Możliwa jest odpłatna pomoc przy załadunku pracowników Sprzedawcy, która jest uzależniona jednakże od dostępności pracowników w tym czasie oraz dodatkowo płatna wg aktualnego cennika Sprzedawcy za osobogodzinę, liczone za każdą rozpoczętą godzinę.

4. Produkty pochodzące od Sprzedawcy należy przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach w sposób chroniący przed działaniem czynników atmosferycznych. Za wszelkie wady i uszkodzenia powstałe w wyniku przechowywania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

5. W przypadku szkła laminowanego folią PVB, po stronie zamawiającego leży kwestia zabezpieczenia krawędzi przed czynnikami negatywnie na nią wpływającymi (np. wilgoć, promieniowanie UV). Za wszelkie wady i uszkodzenia powstałe w wyniku braku zabezpieczenia krawędzi Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. W sprawach dostawy realizowanych przez Sprzedawcę prosimy o kontakt pod adresem e-mail: spedycja@vitroform.pl.

7. W przypadku realizacji dostaw niespełniających ustalonego indywidualnie minimum logistycznego Sprzedawca naliczy Kupującemu opłatę transportową, która zostanie wykazana na fakturze jako podwyższony koszt zamówionego towaru.

 

§ 5. Odbiór produktów i dokumentów dostawy

1. Każda dostawa udokumentowana będzie dokumentem magazynowym WZ który stanowić będzie podstawę ilościowego odbioru towarów.

2. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych produktów natychmiast po ich wydaniu i dokonać właściwej adnotacji na dokumencie magazynowym WZ

W przypadku zastrzeżeń jakościowych lub ilościowych Kupujący powinien natychmiast zgłosić je w formie pisemnej przewoźnikowi i Sprzedawcy, oraz odnotować na dokumentach przewozowych i WZ w obecności przewoźnika wraz z jego podpisem Brak dokonania wymienionych czynności powoduje utratę możliwości podnoszenia zastrzeżeń w późniejszym okresie.

3. Podpisanie przez przedstawiciela Kupującego dokumentów WZ oznacza przyjęcie dostawy bez zastrzeżeń pod względem ilościowym, w przypadku gdy Kupujący odbiera produkty za pośrednictwem osób trzecich (np. przewoźnik), wówczas osoba taka traktowana jest jako Kupujący.

4. Reklamacje odnoście tzw. stłuczki (tj. szyby uszkodzone mechanicznie, rozbite) będą rozpatrywane jedynie w przypadku gdy zniszczenie lub uszkodzenie zostanie odnotowane przez Kupującego lub jego przedstawiciela na dokumencie WZ, w momencie odbioru.

5. Palety, skrzynie, stojaki i wszystkie inne urządzenia dystrybucyjne są własnością Sprzedawcy i muszą wrócić do niego na żądanie transportem Kupującego, chyba że mają one charakter bezzwrotny i zostały uwzględnione w fakturze VAT wystawianej przez Sprzedawcę. Każde ponowne użycie urządzeń innych niż bezzwrotne bez pisemnej zgody Sprzedawcy przez Kupującego jest zabronione.

6. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu urządzeń określonych w ust. 5 powyżej nie później niż w terminie 15 dni od daty odbioru towarów przez Kupującego.

7. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 6 powyżej lub w razie uchylania się od obowiązku zwrotu urządzeń Kupujący zostanie obciążony wartością nowych opakowań i nie będzie wnosił z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń.

8. Miejscem udostępnienia do zwrotu urządzeń określonych w punkcie ust. 5 powyżej jest siedziba zakładu produkcyjnego Sprzedawcy.

 

§ 6. Zapłata należności

1. Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT wraz z wydaniem towaru lub niezwłocznie po jego wydaniu, na której określi sposób oraz termin zapłaty zgodny z Ofertą lub umową sprzedaży.

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień Kupującego lub realizować je na zasadzie 100% przedpłaty oraz dodatkowo postawić w stan natychmiastowej wymagalności należności z wszystkich wystawionych faktur, w tym również tych, których terminy płatności jeszcze nie upłynęły.

3. W przypadku anulowania lub zmiany przez Kupującego istotnych parametrów zamówienia będącego w trakcie produkcji, towary wykorzystywane do jego realizacji zostaną przekazane do dyspozycji Kupującego, który zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy za ten towar w wysokości wskazanej w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT.

4. Za datę zapłaty rozumie się dzień wpływu należności na rachunek Sprzedawcy. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej i upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.

5. Własność dostarczonych produktów przechodzi na Kupującego z dniem zapłaty całości ceny określonej w fakturze VAT.

6. W przypadku braku zapłaty ceny produktów w terminie wskazanym w fakturze VAT w całości lub w części Sprzedawca jest uprawniony według swego wyboru do dochodzenia należnego wynagrodzenia powiększonego o odsetki ustawowe za opóźnienie lub odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych albo odebrania produktów. W drugim ze wskazanych przypadków Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego wydania produktów w terminie nie dłuższym jednak niż 3 dni od dnia przedstawiania wskazanego żądania wydania produktów pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. W przypadku zgłoszenia żądania wydania produktów koszty związane z ich odbiorem od Kupującego ponosi Kupujący. Wydanie produktów nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń produktów Kupujący ponosi koszty ich usunięcia bądź koszty utraty wartości handlowej produktów w związku z zaistniałymi uszkodzeniami. W takim przypadku Sprzedawcy przysługuje także prawo do potrącenia ww. kosztów z zapłaconą częścią wynagrodzenia, a w przypadku braku zapłaty nawet części wynagrodzenia do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W tym przypadku szkodę stanowi w szczególności różnica pomiędzy wartością rzeczy bez uszkodzeń a wartością rzeczy z uszkodzeniami oraz koszty odebrania rzeczy od Kupującego.

8. W przypadku braku wydania produktów w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania wydania produktów Sprzedawcy przysługuje od Kupującego prawo dochodzenia kary umownej w wysokości 1% wartości faktury VAT za każdy dzień opóźnienia.

9. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na termin płatności.

 

§ 7. Reklamacje

1. Sprzedawca nie odpowiada za materiały powierzone.

2. Produkty Sprzedawcy nie są objęte ochroną z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne.

3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego w dostarczonych produktach widocznych wad fizycznych lub jakościowych, zobowiązany on jest do przesłania do Sprzedawcy w terminie 3 dni od momentu odbioru towaru pisemnej reklamacji albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: reklamacje@vitroform.pl), a w przypadku wad ukrytych produktów w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady. W razie niezgłoszenia przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości produktów bądź ich wad fizycznych w wyżej określonym terminie Sprzedawca zwolniony jest z obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne towarów w tym zakresie.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno precyzyjnie określać wady będące jego przyczyną, dane Kupującego, rodzaj i ilość reklamowanych produktów oraz numer zlecenia i faktury zakupu.

5. Obowiązkiem Kupującego jest dostarczenie wadliwego produktu do Sprzedawcy w celu oceny zasadności reklamacji. Zarówno przygotowanie produktu do transportu jak i sam transport do siedziby

Sprzedawcy spoczywa po stronie Kupującego. Wadliwy produkt powinien być zapakowany w opakowanie fabryczne lub przy jego braku w inne uzgodnione ze Sprzedawcą.

6. Sprzedawca rozpatrzy zasadność reklamacji w terminie 30 dni, jedynie w przypadku, gdy towar został zapłacony lub termin jego zapłaty jeszcze nie upłynął. Kupujący zostanie poinformowany w formie pisemnej o jej uznaniu lub o odrzuceniu.

7. Gdyby na skutek badania wadliwości okazało się, że rzekome wady nie są wadami, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca w rozumieniu niniejszych Warunków, wszystkie koszty związane z ze zwrotem wyrobów jak również z szkodami powstałymi w czasie zwrotu ponosi Kupujący.

8. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu reklamowanych produktów z powodu niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia.

9. W przypadku gdy Kupujący dokonał montażu wadliwych produktów, Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych, a w szczególności kosztów demontażu i ponownego montażu.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe po ich połączeniu z innymi przedmiotami.

11. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedawca według swojego wyboru wykona naprawę lub nowy produkt wolny od wad niezwłocznie od chwili oceny zasadności reklamacji, lecz w terminie takim jaki jest konieczny do jej wykonania uwzględniającym dostępność surowców i półproduktów, jak również proces technologiczny.

12. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy żadne dalej idące roszczenia wynikające z wad produktów, ich nieterminowej dostawy oraz roszczenia o odszkodowanie za szkodę lub utracone korzyści. Obowiązki Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia wady, ograniczają się jedynie do kosztów związanych z dostarczeniem towaru wolnego od wad, w zamian za towar wadliwy lub jego naprawy, bez ponoszenia odpowiedzialności za dodatkowe koszty związane z powyższym (siła robocza, , koszty transportu, koszty ponownego szklenia, montażu, wynajem urządzeń, dźwigów, ssawek, ponowne ustawienia rusztowań, ewentualne odszkodowania lub kary umowne, itp.) Żadne wynikłe z tego roszczenia Kupującego ani Strony Trzeciej nie zostaną przyjęte, a Kupujący zrzeka się jakichkolwiek dalszych roszczeń niż wymiana towaru wadliwego na wolny od wad lub jego naprawa.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowy zawarte między Sprzedawcą a Kupującym przed zmianą OWS realizowana są na podstawie dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

3. W jakichkolwiek kwestiach nieuregulowanych przez niniejsze OWS zastosowanie mają aktualne pisemne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym oraz przepisy prawa polskiego.

4. Ewentualne spory wynikające ze współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

Norma Zakładowa

 WIĘCEJ ...


Ogólne Warunki Sprzedaży

 WIĘCEJ ...


 Certyfikaty

  • Szkło kuloodporne Vitropancer - klasa BR3S
  • Certyfikat Quality Bond VitroformKontakt

Vitroform Sp.z o.o

Cichawa 152

32-420 Gdów


sekretariat@vitroform.pl

tel.+48 12 251 91 99