Przygotowanie do wdrożenia koncepcji lean management.

Przygotowanie do wdrożenia koncepcji lean management

Firma Vitroform sp.z o.o. realizuje dofinansowywany projekt “Przygotowanie do wdrożenia koncepcji lean management” w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o wartości 26 752,50 PLN.

Przedmiotem Projektu były działania zgodne z zasadami Lean Management,  zmierzające do poprawy organizacji pracy i zarządzania.